TEISĖS AKTAI

Pedagogų etikos kodeksas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

 

MIR.LT   © 2019