IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

IU programa yra sistemingai atnaujinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. patvirtintu įsakymu Nr. ISAK-627 ir 2017-04-28 suvestinės redakcija “Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo” 2 punktu.

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO AŽUOLIUKAS ATNAUJINAMOS PROGRAMOS ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS PROJEKTAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Atradimų džiaugsmas“, kurią parengė lopšelio – darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS

MIR.LT   © 2018